Mazowieccy Interesariusze Bezdomności – wiedza i współpraca na rzecz prewencji, lipiec – grudzień 2014

Opis zadania/uzasadnienie:

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej stara się wzbogacać własne działania o rekomendacje i dorobek badawczy instytucji europejskich (min. Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA oraz Parlamentu Europejskiego). Zgodnie z nimi uznajemy bezdomność za szerokie zjawisko obejmujące różne ‘sytuacje mieszkaniowe’: od przebywania bezpośrednio na ulicy, w placówkach dla bezdomnych (schroniskach i noclegowniach) i mieszkaniach wspieranych po życie w mieszkaniach w zagrożeniu znalezieniem się na bruku (zadłużenie, substandard, przeludnienie, przemoc w rodzinie, brak oparcia w rodzinie i instytucjach). Nasze działania kierowane są do wszystkich ludzi, którzy znajdują się w opisanych wyżej sytuacjach mieszkaniowych. Takie szerokie podejście uznajemy za kluczowe dla budowania zarówno indywidualnych jak i systemowych działań, szczególnie w obszarze prewencji, która jest priorytetem według strategicznych dokumentów wyznaczających kierunki polityki społecznej na Mazowszu (Mazowiecka Strategia Polityki Społecznej).

W naszym województwie obserwujemy deficyt analogicznego podejścia: po pierwsze nie ma regionalnej platformy współpracy instytucji udzielających wsparcia z tytułu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego a dostęp do wiedzy jest dość ograniczony, bowiem lokalne organizacje muszą borykać się z potrzebą zabezpieczenia środków na bezpośrednie utrzymanie placówek, resortowym podejściem instytucji samorządowych (bezdomność jako domena pomocy społecznej) i niską świadomością społeczną (stereotypy dotyczące ludzi bezdomnych). Dorobek badawczy instytucji europejskich oraz innowacyjne projekty i programy realizowane w Europie w nikłym stopniu przebijają się do praktyki lokalnej ze względu na brak dostępu pracowników do międzynarodowych sieci wymiany doświadczeń, w których udział wiąże się zarówno z koniecznością pokonania bariery językowej (język polski nie jest standardowym językiem społeczności europejskiej) oraz wysokimi kosztami (składki członkowskie, opłaty konferencyjne, koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia). Skutkiem przedstawionych barier jest bardzo niewielkie korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych w Europie np. mieszkań wspieranych i programów prewencyjnych. System pomocy z tytułu bezdomności na Mazowszu wciąż koncentruje się na interwencji kryzysowej czyli zapewnieniu dachu nad głową i zabezpieczeniu najbardziej palących potrzeb ludzi bezpośrednio dotkniętych najbardziej widocznymi formami bezdomności. Co więcej, instytucje mazowieckie nie uczestniczą nie tylko w międzynarodowych ale i w ogólnokrajowych działaniach systemowych, ponieważ są rozproszone i skoncentrowane na własnym jednostkowym działaniu (np. brak mazowieckiego partnera w zadaniu 4 GSWB Projektu Systemowego POKL „Standardy w Pomocy” realizowanego w latach 2008-14, brak mazowieckiego partnera w Ogólnopolskiej Federacji Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego utworzonej w 2013 roku).

Od 2012 roku staramy się doprowadzić do zmiany tej sytuacji wzbudzając w kolejnych projektach dynamikę na rzecz zwiększania wiedzy i współpracy na Mazowszu poprzez animowanie nieformalnej sieci Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności (MIB). W 2012 roku zrealizowaliśmy projekt pt. „Wzmacnianie systemu przeciwdziałania bezdomności na poziomie organizacyjnym (KMPS) oraz wojewódzkim (Współpraca Mazowieckich Interesariuszy)”, a w 2013 projekt „Mazowieccy interesariusze bezdomności – współpraca na rzecz zmniejszania ryzyka bezdomności osób i rodzin zagrożonych”. Działania proponowane w tych projektach spotkały się z pozytywnym odzewem mazowieckich interesariuszy, dlatego zamierzamy kontynuować je w 2014 roku, wzbogacając o nowe pomysły oraz angażując coraz szersze grupy interesariuszy. W rezultacie mamy nadzieję doprowadzić do utrwalenia się wieloresortowej i wielosektorowej sieci Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności postrzeganej jako istotny i silny merytorycznie aktor na krajowej i europejskiej arenie działań w tym obszarze, istotnie przyczyniającej się do systemowej zmiany w polityce społecznej wobec zjawiska, którą w naszym przekonaniu jest realne zmniejszenie skali zagrożenia oraz bezdomności na Mazowszu.

Cele:

Głównym celem realizacji zadania jest pogłębienie wiedzy oraz utrwalanie współpracy mazowieckich interesariuszy bezdomności na rzecz budowania trwałych i systemowych rozwiązań – w szczególności w obszarze prewencji bezdomności – na terenie Województwa Mazowieckiego. W 2014 roku skoncentrujemy się na dwóch celach szczegółowych: budowanie wiedzy, budowanie współpracy. Każde działanie będzie sprzyjało realizacji obydwu celów, bowiem w naszej optyce zdobywanie wiedzy jest nierozerwalnie związane ze współpracą z interesariuszami i odwrotnie. Dlatego poniższe przyporządkowanie działań do jednego z dwóch celów jest nieco sztuczne i należy je traktować jako wskazanie wiodącej roli ale nie jedynej.

I. Budowanie wiedzy. Wiedza jest podstawą zmiany. Nie pogłębiając jej, nie poznając świata innego niż ten który leży bezpośrednio w naszym zasięgu, zawężamy perspektywę rozwoju i ograniczamy dostęp naszych podopiecznych do skutecznej pomocy. Dlatego poznawanie innych rozwiązań jest istotnym obszarem naszej pracy – np. nie wiedząc co się dzieje w Europie nie wprowadzilibyśmy programu rozproszonych mieszkań treningowych pozyskiwanych od prywatnych właścicieli. Kontynuując budowanie wiedzy w 2014 roku będziemy uczestniczyć w międzynarodowych forach i spotkaniach skupiających specjalistów, ekspertów i praktyków, min. w Konferencji Badawczej Europejskiego Obserwatorium Bezdomności w Warszawie oraz dwudniowej Konferencji FEANTSA w Bergamo. Dzięki uczestnictwu opracujemy dwa dokumenty zawierające rekomendacje dla mazowieckiej polityki społecznej wobec bezdomności wynikające z aktualnych badań oraz programów i polityk w tym obszarze. Przygotujemy i opublikujemy w mediach elektronicznych jedno pogłębione stanowisko odnoszące się do konkretnego rozwiązania w polskiej polityce społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego oraz komunikaty o bieżących wydarzeniach w projekcie. O wszystkich działaniach i opracowaniach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej KMPS oraz profilu na portalu społecznościowym.

II. Budowanie współpracy. Sieć mazowieckich interesariuszy bezdomności jest z założenia nieformalna i opiera się na wzajemnej wiedzy interesariuszy o swoim istnieniu i działaniach. To sieć osób, które się znają, wiedzą co robią, podtrzymują kontakt i dzięki temu wspólnie wymyślają co mogliby razem zrobić aby zwiększyć skuteczność działań. Aby pogłębić już istniejące kontakty i nawiązać nowe przedstawicieleKMPS będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych na terenie Mazowsza przez lokalnych interesariuszy, np. lokalnych seminariach i spotkaniach. Otrzymaliśmy wstępne zaproszenia ze Szczypiorna, Nowego Dworu Mazowieckiego, Radomia i Płocka. Ponadto zrealizujemy pilotażowy program dzielenia się kompetencjami polegający na wzajemnym delegowaniu specjalistów do pracy w placówkach/organizacjach prowadzonych przez interesariuszy, co pozwoli nadać współpracy bardzo wymierny charakter. Będziemy kontynuować członkostwo w FEANTSA i zorganizujemy wizyty studyjne dla międzynarodowej społeczności badaczy uczestniczących w Konferencji Badawczej EOH w Warszawie. Przeprowadzimy także ewaluację nieformalnej sieci MIB, która pozwoli nam z dystansu ocenić dotychczasową efektywność naszych działań i wskazać kierunki rozwoju (np. czy potrzebna jest formalizacja).

Działania:

Propozycja działań przedstawiona w ofercie, z której pochodzą powyższe cytaty uzyskała częściowe dofinansowanie w konkursie Wojewody Mazowieckiego dla Organizacji Pozarządowych w 2014 roku. Część zadań min. uczestnictwo w FEANTSA Policy Conference w Bergamo zostanie sfinansowana ze środków własnych KMPS, z realizcji niektórych min. opracowanie rekomendacji dla Mazowsza, zrezygnowaliśmy.

DOFINANSOWANE W KONKURSIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2014:

Pilotażowy Program Dzielenia się Kompetencjami (PPDK). Pracownicy instytucji prowadzonych przez mazowieckich interesariuszy bezdomności posiadają wysokie kompetencje w różnych obszarach – każda placówka działa w jakiejś lokalnej niszy, w której powstaje jej doświadczenie i model pracy. Poprzez PPDK chcemy dać sobie szansę wzajemnego wykorzystania tych zróżnicowanych kompetencji na rzecz naszych podopiecznych. Program obejmie zatrudnienie przez KMPS specjalisty terapii w ramach Indywidualnego Programu Rozwoju Osobistego IPRO z grona mazowieckich interesariuszy bezdomności, oddelegowanie pracownika socjalnego KMPS do pracy w placówce MIB celem przeszkolenia kadry z profesjonalnej pracy socjalnej oraz przyjęcie pracownika socjalnego lub streetworkera na staż do Pensjonatu Socjalnego św. Łazarz. IPRO to autorski program terapii opracowany przez Agatę Pietras ze Stowarzyszenia Antidotum, z którego według pracowników socjalnych KMPS mogłoby skorzystać kilkoro naszych podopiecznych, którzy w oparciu o formy pomocy dostępne w naszej placówce nie są w stanie poprawić swojej sytuacji życiowej i mieszkaniowej. Z kolei KMPS wesprze kadrę Domu Terapii i Readaptacji Społecznej w realizacji pracy socjalnej delegując doświadczonego pracownika socjalnego Pensjonatu do pracy z kadrą Domu. W ramach programu pragniemy zapewnić 80 godzin Terapii IPRO na rzecz podopiecznych KMPS (od 4 do 10 osób) oraz 200 godzin pracy pracownika socjalnego KMPS oddelegowanego do Domu Terapii i Readaptacji Społecznej lub opiekującego się stażystą w Pensjonacie św. Łazarz.

Uczestnictwo wydarzeniach organizowanych przez MIB. Pracownicy KMPS oraz podopieczni/wolontariusze będą uczestniczyć w wydarzeniach np. lokalnych spotkaniach czy seminariach na zaproszenie organizatorów w zakresie przez nich wskazanym np. uczestnicząc w wydarzeniu i dyskusjach, spotykając się z interesariuszem biernym, przygotowując i wygłaszając prezentację na spotkanie/seminarium, przygotowując opracowanie czy rozdział do publikacji lokalnej. Rodzaj działania zostanie wynegocjowany z lokalnym interesariuszem tak aby w największym stopniu odpowiadał na jego zapotrzebowanie. Działanie obejmuje koszty transportu, przygotowania i wygłoszenia prezentacji, opracowania tekstu do publikacji lub na stronę internetową – w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania. Wstępne zaproszenia otrzymaliśmy z Płocka, Radomia i powiatu nowodworskiego.

Opracowanie komunikatów o bieżących wydarzeniach związanych z MIB (minimum 10) na strony internetowe polskich i anglojęzycznych instytucji zajmujących się bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym oraz kontynuacja animowania profilu „Mazowieccy Interesariusze Bezdomności” na portalu społecznościowym Facebook i prowadzenia tematycznej strony internetowej KMPS „polityka społeczna” (http://www.misja.com.pl/polityka-spoleczna/). Komunikaty sprzyjają upowszechnianiu informacji o sieci MIB zarówno w kraju jak i poza jego granicami, czego namacalne dowody już posiadamy: drogą mailową spływają do nas zapytania np. z Łodzi, Berlina, Holandii dotyczące możliwości różnego rodzaju współpracy (w kwietniu 2014 przyjmujemy z wizytą fotografików z holenderskiej Royal Academy of Art realizujących projekt artystyczny poświęcony zamieszkanym miejscom w przestrzeni publicznej, stale współpracujemy z pracownikiem socjalnym z Berlina, pod którego opieką pozostają migranci z Polski).

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH KMPS:

Kontynuacja uczestnictwa KMPS w międzynarodowej sieci wymiany doświadczeń FEANTSA rozpoczętego w 2012 roku poprzez przystąpienie do tej Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi. Członkostwo umożliwia nam przede wszystkim poznawanie ludzi i ich pomysłów na pomaganie, dawno ustanowionych jak i innowacyjnych programów rozwiązywania problemu bezdomności w zróżnicowanym środowisku lokalnym. Mamy też możliwość przekazywania informacji o naszych działaniach np. poprzez biuletyn informacyjny trafiający do wszystkich organizacji członkowskich i osób współpracujących w którym kilkakrotnie ukazały się informacje o działaniach MIB. Przede wszystkim jednak mamy wpływ na instytucje europejskie i kreowaną przez nie politykę społeczną, bowiem FEANTSA jest najpotężniejszą platformą rzeczniczą bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Z jej inicjatywy PE przyjął pisemne deklaracje oraz rezolucje w sprawie Europejskiej Strategii Wobec Bezdomności, Eurostat wprowadził obowiązek realizacji spisu powszechnego wśród osób bezdomnych w 2011 roku a Strategia Europa 2020 została zaktualizowana o bardzo konkretne cele związane z bezdomnością (Social Investment Package). Uczestnicząc w tych działaniach przyczyniamy się do przenikania postulatów ważnych dla krajowej polityki na forum europejskie. Członkostwo wiąże się z uczestnictwem w bieżących pracach organizacji (udział w dorocznych konferencjach i walnym zebraniu FEANTSA, wymiana informacji o bieżącej działalności – przygotowanie informacji w języku angielskim, korespondencja mailowa) oraz opłaceniem rocznej składki.

Uczestnictwo w Dziewiątej Dorocznej Konferencji Badawczej Europejskiego Obserwatorium Bezdomności 19 września 2014 roku w Warszawie. Konferencje Badawcze EOB skupiają badaczy specjalizujących się w tematyce bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Europie. Są źródłem unikalnej wiedzy o najnowszych i najciekawszych zagadnieniach związanych z tą problematyką (nowe projekty/usługi, ewaluacja efektywności usług, zmiany w charakterze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego na świecie). Niejednokrotnie inspirowały badaczy do podejmowania nowych wyzwań w swoich krajach i działaczy do wdrażania nowych form pomocy. Warto podkreślić, że dzięki kontaktom nawiązanym podczas poprzednich konferencji uzyskaliśmy zaproszenie dla pięciorga przedstawicieli MIB od dyrektora generalnego The Y-Foundation z Finlandii, Pana Juha Kakkinen’a do odbycia wizyty studyjnej w Helsinkach w dniach 15-19 marca 2014 roku. Wizyta została zorganizowana i częściowo sfinansowana przez The Y-Fuundation, uczestniczyły w niej dwie przedstawicielki KMPS, Prezes Stowarzyszenia Antidotum oraz dwoje pracowników samorządu lokalnego z Nowego Dworu Mazowieckiego. Organizacja tegorocznej konferencji w Warszawie stanowi unikalną okazję dla szerszego uczestnictwa badaczy z Polski ze względu mniejsze koszty obejmujące jedynie opłatę konferencyjną (tłumaczenie na język polski jest przewidziane przez organizatorów, brak kosztów zakwaterowania ze względu na lokalizację), dlatego chcielibyśmy zaproponować tę możliwość badaczowi rekomendowanemu przez MIB. (Dodatkowo badaczka KMPS przygotowała abstrakt w konkursie na prezentacje wygłaszane podczas konferencji, dotyczący „Standardu gromadzenia danych biwm” wypracowanego w ramach projektów Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” dofinansowanych w konkursie Wojewody Mazowieckiego w latach 2010-2011. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2014 i jeśli będzie dla nas pozytywne, to będziemy mieli możliwość zaprezentowania europejskiej społeczności badawczej tego innowacyjnego projektu realizowanego na Mazowszu). Informacje o konferencji: http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article 222&lang=en

Organizacja wizyt studyjnych towarzyszących Konferencji Badawczej EOB w Warszawie dla uczestników konferencji w dniu 18 września 2014 roku. KMPS jako organizacja członkowska FEANTSA jest lokalnym partnerem konferencji – chcielibyśmy wywiązać się z tej zaszczytnej roli proponując uczestnikom konferencji możliwość obejrzenia lokalnych placówek udzielających wsparcia z tytułu bezdomności. Planujemy zorganizowanie minimum trzech kilkugodzinnych wizyt studyjnych min. w Pensjonacie Socjalnym Św. Łazarz. Organizacja wizyty obejmuje: negocjacje z organizacjami prowadzącymi placówki, przygotowanie krótkich opisów działalności w języku angielskim do materiałów konferencyjnych, koszty transportu komunikacją miejską dla uczestników (bilety ZTM), zatrudnienie opiekuna wizyty (opieka nad grupą, przedstawienie działalności placówek na miejscu wraz z tłumaczeniem).

Udział trzech przedstawicieli MIB w Dorocznej Konferencji dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych pracujących na rzecz ludzi bezdomnych FEANTSA – 24-25 października 2014 roku w Bergamo. Konferencje FEANTSA to forum, podczas którego spotykają się pracownicy, podopieczni, założyciele organizacji pozarządowych pracujących na rzecz ludzi bezdomnych w Europie oraz pracownicy samorządów lokalnych zajmujących się bezpośrednio tą kwestią. Udział w konferencji umożliwia zdobycie wiedzy oraz bezpośrednią wymianę doświadczeń, nawiązanie i utrwalenie kontaktów (sieciowanie). Pozwala to na popatrzenie z dystansu na własną działalność i wprowadzenie jej nowych form (w ten sposób KMPS wprowadziła Program Mieszkań Treningowych). Udział wiąże się z wniesieniem opłaty konferencyjnej oraz pokryciem kosztów transportu i zakwaterowania. Jeden delegat KMPS z tytułu członkostwa w FEANTSA jest zwolniony z części opłat (poza opłatą konferencyjną). Delegatem tym jest zwyczajowo osoba zarządzająca organizacją. Język polski nie jest podstawowym językiem konferencji, konieczne jest tłumaczenie, które zapewnia Koordynatorka Programu Rzecznictwa KMPS również uczestnicząca w konferencji. Zwyczajowo planujemy zaproponowanie udziału w ramach projektu jednej osobie związanej z siecią Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności. Informacje o konferencji: http://feantsa.org/spip.php?article2819&lang=eni.

Koordynacja zadania została powierzona tak jak w latach poprzednich Koordynatorce „Programu Rzecznictwa KMPS: wiedza, współpraca, przejrzystość”, która jest odpowiedzialna za wykonanie i nadzorowanie realizacji zadania oraz przygotowanie sprawozdawczości merytorycznej. Działanie to jest skorelowane z realizacją projektu „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”, który posiada pewne elementy wspólne np. seminaria interesariuszy na Mazowszu, stronę internetową oraz budowanie sieci kontaktów.

ZADANIA NIEREALIZOWANE Z POWODU BRAKU DOFINANSOWANIA:

Rekomendacje dla Mazowsza – wnioski z badań międzynarodowych dla mazowieckiej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Podczas Konferencji Badawczej uczestnicy mają możliwość wysłuchania około dwunastu prezentacji w ramach sesji plenarnych i warsztatowych. Jest to ogromne bogactwo wiedzy, którą warto się podzielić, zwłaszcza, że nie każdy komu mogłaby się ona przydać jest w stanie uczestniczyć w spotkaniu min. ze względu na wysoką opłatę konferencyjną czy barierę językową. Dobrym sposobem na upowszechnienie jest sporządzenie sprawozdania czy notatki – do tej pory uczestnicy konferencji z ramienia KMPS przygotowywali takie opracowania z każdej konferencji, w której uczestniczyli. W tym roku planujemy zmianę formuły odchodząc od czystego relacjonowania w stronę przeanalizowania zdobytych informacji i sformułowania najważniejszych wniosków dla polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego na Mazowszu. Będzie to bardzo wymierny rezultat udziału w Konferencji uzupełniający główne rezultaty tego działania w postaci budowania wiedzy i współpracy na rzecz wprowadzania efektywnych rozwiązań w prewencji bezdomności na Mazowszu.

Rekomendacje dla Mazowsza – wnioski z programów i polityk społecznych realizowanych w Europie dla mazowieckiej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Podobnie jak w przypadku Konferencji Badawczej, uczestnicy Konferencji FEANTSA mają możliwość wysłuchania wielu prezentacji programów, podejść, polityk społecznych wobec zjawiska realizowanych w całej Europie (około 20 prezentacji podczas dwóch dni konferencji). Na ich podstawie przygotujemy opracowanie zawierające rekomendacje dla Mazowsza.

Opracowanie pogłębionego ‘stanowiska/opinii’ (ang. policy statement) dotyczącego aktualnie pojawiającej się w debacie publicznej kwestii istotnej dla mazowieckiej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w szczególności w sferze prewencji bezdomności i współpracy interesariuszy. ‘Stanowisko/opinia’ to dokument oparty na wiedzy (np. płynącej z badań, doświadczeń), w którym przedstawimy i uzasadnimy opinię na temat przedmiotowej kwestii. W 2014 roku prawdopodobnie zajmiemy się regulacjami dotyczącymi praw lokatorów i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin ze względu na fakt zgłoszenia do Sejmu projektu zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-870-2014/$file/7-020-870-2014.pdf) oraz pracami nad założeniami do nowej ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (obecnie w Komitecie Stałym RM). W latach 2012-2013 KMPS opublikowała kilka stanowisk min. w sprawie określania skali bezdomności w Polsce oraz sprawozdania ilościowego z działalności klasycznego schroniska wspierającego wychodzenie z bezdomności (wszystkie stanowiska oraz nasze opinie zgłaszane w procesie konsultacji społecznych znajdują się tutaj: http://www.misja.com.pl/category/przejrzystosc/).

Ewaluacja zewnętrzna nieformalnej sieci Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności. KMPS animuje sieć MIB od połowy 2012 roku min. poprzez seminaria interesariuszy, spotkania lokalne połączone z prezentacjami eksperta, stanowiska i publikacje, profil społecznościowy, wspólne uczestnictwo w konferencjach, forach krajowych i międzynarodowych, wizyty studyjne oraz stałe podtrzymywanie kontaktów telefonicznie, mailowo i bezpośrednio. W naszym przekonaniu działania te można uznać za udane, o czym przekonuje nas fakt zaistnienia marki „seminarium interesariuszy”, dużego zainteresowania naszymi działaniami wśród partnerów lokalnych oraz głębszego zaangażowania kilku osób z terenu województwa. Nasze przekonanie jednak z pewnością nie jest obiektywne, dlatego widzimy potrzebę przeprowadzenia niezależnej ewaluacji zewnętrznej, w celu określenia realnej efektywności dotychczasowych działań oraz wskazania kierunków dalszego rozwoju (np. analiza zasadności formalizacji sieci). Całość zadania planujemy powierzyć ekspertowi zewnętrznemu, który opracuje metodologię, przeprowadzi badanie oraz sporządzi raport końcowy.

 
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij