Statut

Nadany przez Prowincjała Zakonu Ojców Kamilianów

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zwana dalej „Misją” działająca w ramach Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie z siedzibą Władz Prowincjalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 22, zwana dalej „Misją” pomaga osobom obojga płci bezdomnych i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, z zaburzeniami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym.
2. „Misja” nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach i strukturach Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.
3. Do działalności „Misji” stosuje się przepisy art. 12, art. 38 ust. 5, art. 39 i art. 40 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. „Misja” i podległe jej placówki pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością działają na podstawie aktu erygującego Ojca Prowincjała z dnia 1 marca 1992 roku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych RP dotyczących działalności pomocy społecznej [Ustawa o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami] i niniejszego statutu. W przypadku uzyskania przez „Misję” statutu organizacji pożytku publicznego będą stosowane przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. „Misja” może zawierać indywidualne umowy na dotacje celowe z organami administracji rządowej i samorządowej.
5. „Misja” może nabywać nieruchomości i zawierać umowy najmu, lub bezpłatnego użyczenia z innymi podmiotami dla prowadzenia placówek pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
6. Nieruchomości oraz całe mienie ruchome nabywane przez „Misję” są własnością Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie i podlegają władzy zakonnej, czyli Prowincjałowi Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 22.
7. Siedziba „Misji” znajduje się w budynku stanowiącym własność Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie w Łomiankach przy ul. Poniatowskiego 14.
8. Placówki „Misji” prowadzone są zgodnie z zasadami chrześcijańskich wartości i miłości oraz z założeniami Konstytucji RP, ustaw, rozporządzeń obowiązujących na terenie kraju i charyzmatem Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie tj. pełnieniem dzieł miłosierdzia względem chorych i ubogich.
9. „Misja” udziela pomocy rzeczowej, żywnościowej, medycznej, psychologicznej, duszpasterskiej i pracownika socjalnego oraz pomocy osobom wymagającym schronienia, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zapewnić tych niezbędnych potrzeb we własnym zakresie. Działalność „Misji” jest określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 8790 Z. Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem wykonywana jest bezpłatnie, za wyjątkiem działalności prowadzonej w schronisku oraz stanowi w całości działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 i art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

1. Do placówek prowadzonych przez „Misję” mogą się zgłaszać osoby potrzebujące pomocy, indywidualnie bądź kierowane przez placówki pomocy społecznej – rządowe i pozarządowe.
2. Pobyt w palcówkach pomocy prowadzonych przez „Misję” oraz inne formy pomocy doraźnej, świadczone są nieodpłatnie, za wyjątkiem osób przebywających w schronisku dla bezdomnych i posiadających stały dochód od których jest pobierana opłata w wysokości ustalanej na początku każdego roku.

II. CELE I ZADANIA

§ 3
1. Podstawowym zadaniem „Misji” w prowadzonych przez nią placówkach jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym, zapobieganie wszelkim patologiom społecznym i moralnym, promocja prorodzinnej polityki społecznej, postulowanie właściwych rozwiązań prawnych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.
Wyżej wymienione cele „Misja” będzie realizować w następującym zakresie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; Zapewnienie pomocy w postaci paczek żywnościowych oraz higienicznych podopiecznym przebywającym na leczeniu szpitalnym; Zapewnienie lekarstw, środków opatrunkowych; W razie śmierci podopiecznego, zapewnienie pochówku; Zapewnienie pomocy psychologicznej; Zapewnienie pomocy pracownika socjalnego; Zapewnienie opieki duchowej; Zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych; Utrzymanie należytego poziomu higieniczno-sanitarnego użytkowanych pomieszczeń oraz całych obiektów będących własnością „Misji”; Stwarzanie warunków zbliżonych do warunków domowych, tworzenie atmosfery miłości, wyrozumiałości i życzliwości; Zaopatrywanie podopiecznych w miarę możliwości w potrzebną odzież i środki higieny osobistej; Przyjmowanie pomocy rzeczowej i finansowej na działalność statutową; W miarę możliwości wysyłanie pomocy rzeczowej osobom ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, osobom usamodzielnionym przebywającym uprzednio w placówkach dla osób bezdomnych oraz zagrożonym bezdomnością; Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi w placówkach prowadzonych przez „Misję” oraz osobom korzystającym z tej pomocy; Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
2. „Misja” prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
a) PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
b) PKD 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
c) PKD 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
d) PKD 87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
e) PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

1. „Misja” może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b) PKD 58.11.Z – wydawanie książek
c) PKD 10.85.Z – wytwarzanie gotowych posiłków i dań
d) PKD 78.30.Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
e) PKD 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
f) PKD 81.2 – sprzątanie obiektów
g) PKD 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniemterenów zieleni.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona z uwzględnieniem umożliwiania bezdomnym pracy i zarobku, które przyniesie dodatkowe środki na prowadzenie statutowe działalności „Misji” i zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych. Cały dochód uzyskany przez „Misję” przeznaczony jest na realizację celów statutowych, dokonywanie niezbędnych inwestycji utrzymujących oraz rozwijających działalność.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY „MISJI”

§ 5

1. Każda osoba zgłaszająca się do placówek „Misji” ma prawo do otrzymania pomocy.
2. Każda osoba zgłaszająca się po pomoc do placówek „Misji” powinna stosować się do regulaminu obowiązującego w danej placówce.

IV. ORGANIZACJA „MISJI”

§ 6

1. „Misja” swoją działalnością obejmuje teren Województwa Mazowieckiego, jednak pomoc w placówkach udzielana jest osobom z całego kraju. Pomoc rzeczowa oraz żywnościowa udzielana jest osobom z całego kraju.
2. „Misję” reprezentuje jednoosobowo Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej powoływany przez Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie i działający na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej powołuje nowe placówki oraz może je likwidować. Zatrudnia i zwalnia pracowników placówek.
3. Dyrektorem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Dyrektor nie może pozostawać z członkami Rady Społecznej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej odpowiada za zgodne z celem i zadaniami funkcjonowanie „Misji”.
5. W „Misji” działa Rada Społeczna, jako organ nadzoru i kontroli wewnętrznej, który stanowi organ odrębny od Dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i nie podlega mu w zakresie wykonywanych kontroli i nadzoru. Rada składa się z czterech członków powołanych przez Prowincjała Zakonu. Kadencja Rady Społecznej trwa trzy lata, przy czym członek Rady może być w każdym czasie odwołany. Członek Rady nie może równocześnie pełnić obowiązków Dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 7

1. „Misja” może być finansowana z dotacji udzielanych przez organy administracji rządowej i samorządowej zgodnie z zawartymi umowami.
2. Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie ma prawo przyjmować na rzecz „Misji” darowizny, zapisy i spadki na podstawie art. 53 i 55 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (dz. U. nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami).
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem „Misji” w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku „Misji” na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku „Misji” na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu „Misji”,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów „Misji” lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. „Misja” prowadzi sprawozdawczość roczną finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Zakonu.

§ 8

1. Każda nowo tworzona placówka „Misji” posiada regulamin obowiązujący na jej terenie zgodny ze statutem „Misji”. Prawo tworzenia, zmian i uzupełnień w/w dokumentów ma Dyrektor „Misji”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
1. Prawo nadania „Misji” statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień, należy do Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie, jako podmiotu prawnego w ramach, którego działa „Misja”. Prowincjał
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij