Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności

1 marca 2013

pierwsze spotkanie już za nami.

Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności – pierwsze spotkanie.

27 lutego 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego dotyczące przygotowania projektu Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Powstanie i przyjęcie takiego programu jest jedną z rekomendacji systemowych projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, Polska nie posiada własnej strategii, planu czy programu odnoszącego się do zagadnienia bezdomności. Pomimo dotkliwej skali problemu i niezwykle kosztownych konsekwencji bezdomności brakuje w Polsce ogólnokrajowego planu rozwiązywania tego problemu. W latach 2008-2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło próbę stworzenia „Krajowej Strategii Wychodzenia z Bezdomności”, w 2009 roku zdecydowano się zmienić nazwę i zakres dokumentu na „Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego na lata 2009-2015”. Ostatecznie jednak opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program, zawierający elementy strategii, nie został przyjęty.

Istniejące regulacje prawne i systemowe, realizowane programy i projekty stanowią raczej elementy rozproszonej i nie scalonej polityki społecznej. Po 20 latach od przemian demokratycznych, w 2013 roku na arenie polityki wobec bezdomności, wciąż brakuje całościowego planu postępowania, strategii, która nie tylko porządkowałaby dotychczasowe działania państwa ale również wyznaczała cele na przyszłość i proponowała narzędzia pozwalające na ich realizację.

 Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności – zadania

Zadaniem pierwszego spotkania było:

– umiejscowienie krajowego programu w szerszej perspektywie strategicznych zadań dla Polski w latach 2014-2020 (udział MRR i MPiPS)

– zapoznanie się z doświadczeniami zagranicznymi

– zapoznanie się istniejącymi dokumentami strategicznymi w Polsce oraz doświadczeniami w zakresie polskich prób ustanowienia programu wychodzenia z bezdomności

– ustalenie ostatecznego składu zespołu oraz terminów spotkań

– ustalenie harmonogramu i zakresu pracy

– rozpoczęcie dyskusji nad zakresem krajowego programu (misja, cele, priorytety)

 

 Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności – uczestnicy

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych. Celem pierwszego spotkania było rozpoczęcie dyskusji nad potrzebą wypracowania i wdrożenia dedykowanego programu krajowego poświęconego problematyce bezdomności. Uczestnicy spotkania próbowali umiejscowić niniejszy program w szerszej perspektywie strategicznych zadań dla Polski w latach 2014-2020, w tym w perspektywie finansowej funduszy Unii Europejskiej.

Uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi próbami powołania takiego programu. W latach 2008-2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło próbę stworzenia „Krajowej Strategii Wychodzenia z Bezdomności”, w 2009 roku zdecydowano się zmienić nazwę i zakres dokumentu na „Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego na lata 2009-2015”. Ostatecznie jednak opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program, zawierający elementy strategii, nie został przyjęty. W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, Polska nie posiada własnej strategii, planu czy programu odnoszącego się do zagadnienia bezdomności. Podczas spotkania przedstawiono istniejące strategie zwalczania bezdomności w takich krajach jak: Australia, Kanada i Stany Zjednoczone, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania. Zaprezentowano także szereg inicjatyw instytucji Unii Europejskiej zachęcających i wspierających kierunek tworzenia krajowych zintegrowanych strategii ukierunkowanych na zwalczanie problemu bezdomności.

 Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności – tematy

Główne wątki problemowe podniesione podczas spotkania:

1. Korelacja i zasadność powstania projektu Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w kontekście przygotowywanego właśnie obligatoryjnego dla Polski w kontekście przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

2. Ujęcie problemu bezdomności w szerszej zintegrowanej polityce społecznej z uwzględnieniem pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, ze szczególną i wiodącą rolą mieszkalnictwa, jak kluczowego obszaru dla prewencji i procesu wychodzenia z bezdomności.

3. Kompleksowe podejście do zagadnienia bezdomności, uwzględnianie problemu wykluczenia mieszkaniowego. Holistyczne podejście do problematyki rozwiązywania problemu bezdomności wymaga zaprogramowania zadań w obszarze Prewencji (tak by ograniczać skalę zagrożenia bezdomnością), Interwencji (ratowanie zdrowia i życia, tak by pomoc kryzysowa i interwencyjna miała charakter krótkofalowy) Integracji (tak by jak największa liczba osób doświadczających problemu wychodziła z bezdomności).

4. Potrzeba zapewnienia udziału i partycypacji szerokiego środowiska wszystkich interesariuszy w procesie tworzenia projektu Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Zapewnienie mechanizmów konsultacji i współudziału.

5. Rzetelna diagnoza problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego jako punkt wyjścia do programowania celów, priorytetów i zadań. Jednocześnie rozwój i wzmacnianie nurtu badań nad problematyką bezdomności (w oparciu o badania ilościowe, jakościowe, rejestry i bazy danych) w celu tworzenia adekwatnych instrumentów walki z bezdomnością.

6. Zapewnienie mechanizmów monitorowania i ewaluacji wdrażanych polityk wobec bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem badania efektywności i skuteczności rozwiązań.

7. Podnoszenie dostępu i jakości usług skierowanych do osób bezdomnych, między innymi poprzez standaryzację usług czy uporządkowanie kwestii odpowiedzialności samorządów za wsparcie i pomoc ludziom bezdomnym.

8. Włączenie i uwzględnienie problematyki mieszkalnictwa, bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w projektowane dokumenty operacyjne dla przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020

Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W tym artykule wykorzystano cytaty z tego wpisu.

 
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij